Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за „Доставка на устройства и софтуер за предоставяне на дистанционни здравни и социални услуги“

Актуално състояние на поръчката: приключена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2016-0014

Вид на процедурата: Публично състезание

 Обявление за приключване на договора за обществената поръчка - /публикувано 03.05.2017/

 Договор №305/13.10.2016 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 20.10.2016/ 

Решение №11/28.09.2016 за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 28.09.2016/

Протокол №3/28.09.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 28.09.2016/

Протокол №2/21.09.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 28.09.2016/

 Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 21.09.2016/ 

 Протокол №1/13.09.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 14.09.2016/

 Разяснение №1/31.08.2016 г. във връзка с постъпило запитване по документацията за участие - /публикувано 31.08.2016/


 

 Решение за откриване на процедурата - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 745901

 Обявление - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 745903

 Документация