Обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал"

 

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2016-0013

Вид на процедурата: Публично състезание


 

 Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите - /публикуван 02.03.2017/

Договор №314/01.11.2016 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 10.11.2016/

 Решение №12/11.10.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 11.10.2016/

 Протокол №4/11.10.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 11.10.2016/

 Протокол №2/21.09.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 03.10.2016/

 Протокол №3/28.09.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 30.09.2016/ 

 Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 21.09.2016/

 Протокол №1/10.09.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 14.09.2016/ 

 


 

 Решение за откриване на процедурата

 Обявление

 Документация