Обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезически и проектантски услуги извън регулацията на населените места в община Септември за нуждите на община Септември”

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Информация към АОП за сключен договор - /публикувана 25.07.2016/

 Договор №227/15.07.2016 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 20.07.2016/

 Решение №7/22.06.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител - /публикувано 23.06.2016/

 Протокол №3/20.06.2016 г. дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 23.06.2016/

 Протокол №2/06.06.2016 г. дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 23.06.2016/

 Протокол от 27.05.2016 г. дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 23.06.2016/ 

 Информация за банкова сметка, по която да се превеждат гаранции за участие и изпълнение на поръчката - /публикувана 19.05.2016/ 

 


 

 Решение за откриване на процедурата

 Обявление

 Документация