Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически/работни проекти и упражняване на авторски надзор, необходими на община Септември за реализиране на инвестиционни дейности”

 

 

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за Обявление за възложена поръчка по Обособена позиция №2 към АОП - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 748546 - /публикувано 12.09.2016/

 Обявление за възложена поръчка по Обособена позиция №2 към АОП - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 748450 - /публикувано 12.09.2016/

 Обявление за възложена поръчка по Обособена позиция №1 към АОП - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 748447 - /публикувано 12.09.2016/

 Договор №269/26.08.2016 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №5 - /публикуван 02.09.2016/

 Договор №268/26.08.2016 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №4 - /публикуван 02.09.2016/

 Договор №267/26.08.2016 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №3 - /публикуван 02.09.2016/

 Договор №260/10.08.2016 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №2 - /публикуван 25.08.2016/

 Договор №259/10.08.2016 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №1 - /публикуван 25.08.2016/

 Решение №8/13.07.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 13.07.2016/

 Протокол №3/08.07.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 13.07.2016/

 Протокол №2/04.07.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 13.07.2016/

 Протокол от 13.06.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 05.07.2016/

 Съобщение във връзка с отправяне на искания за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка - /публикувано 10.06.2016/

 Информация за банкова сметка, по която да се превеждат гаранциите за участие и гаранциите за изпълнение на поръчката - /публикувана 07.06.2016/

 Изменена методика за оценка на подадените оферти, съгласно Решението за промяна - /публикувана 27.04.2016/

 Решение за промяна на условията в обявлението - /публикувано 27.04.2016/ 

 


 Решение за откриване на процедурата

 Обявление

 Документация