Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември, по обособени позиции”

 

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Договор №270/29.08.2016 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №1 - /публикуван 30.08.2016/

 Договор №265/24.08.2016 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №2 - /публикуван 29.08.2016/

 Решение №9/13.07.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 13.07.2016/

 Протокол №3/12.07.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 13.07.2016/

 Протокол №2/06.07.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 06.07.2016/

 Протокол от №1.1/30.06.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 05.07.2016/

 Протокол от 26.05.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 21.06.2016/

 


 

 Решение за откриване на процедурата

 Обявление

 Документация