Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,41 км. в гр. Септември, община Септември, област Пазарджик”

 

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Договор №274/02.09.2016 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 02.09.2016/

 Решение №10/18.07.2016 г. за класиране на участниците и избор на изпълнител - /публикуван 18.07.2016/

 Протокол №6/15.07.2016 г. във връзка с дейността на комисията по отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 18.07.2016/

 Протокол №5/11.07.2016 г. във връзка с дейността на комисията по отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 18.07.2016/

Протокол №4/01.07.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 01.07.2016/

Протокол №3/29.06.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 01.07.2016/

Протокол №2.1/23.06.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 01.07.2016/

Протокол №2/08.06.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 01.07.2016/

 Протокол от 26.05.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 24.06.2016/

 Разяснение изх. № 9600-10-4/27.04.2016 г. по документацията за участие - /публикувано 27.04.2016/

 Решение за промяна на сроковете за подаване и отваряне на получените оферти - /публикувано 27.04.2016/

 


 Решение за откриване на процедурата

 Обявление

 Документация

 Технически проект