Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи за кандидатстване на община Септември по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяван

Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи за кандидатстване на община Септември по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Договор №200/14.06.2016 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 22.06.2016/

 Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 31.05.2016/

 Протокол №3 от 27.05.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 31.05.2016/

 Протокол №2 от 19.05.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 31.05.2016/ 

 Протокол от 10.05.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 31.05.2016/ 

 Съобщение за оповестяване на ценовите оферти - /публикувано 20.05.2016/

 


 

 Решение за откриване на процедурата

 Обявление

 Документация