Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на главен водопровод за захранване на гр. Септември по бул. "България" от О.Т. 13, кв. 2,4 до 33м. преди О.Т. 667 кв. 74.88, община Септември, област Пазарджик”

  • Печат

 

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Обявление за приключване на договора за обществената поръчка - /публикувано 29.08.2017/

 Договор №201/17.06.2016 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 06.07.2016/

 Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 31.05.2016/

 Протокол №3/26.05.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 31.05.2016/

 Съобщение за оповестяване на ценовите оферти по обществената поръчка - /публикувано 19.05.2016/

 Протокол №2/18.05.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 31.05.2016/

 Протокол от 03.05.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 04.05.2016/

 Разяснение изх. № 9600-7-5/14.04.2016 г. във връзка с постъпило запитване - /публикувано 14.04.2016/

 Разяснение изх. № 9600-7-3/08.04.2016 г. във връзка с постъпило запитване - /публикувано 08.04.2016/

 


 Решение за откриване на процедурата

 Обявление

 Документация

 Технически проект - /неактивен от 31.08.2016/