Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на главен водопровод за захранване на гр. Септември по бул. "България" от О.Т. 13, кв. 2,4 до 33м. преди О.Т. 667 кв. 74.88, община Септември, област Пазарджик”

 

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Обявление за приключване на договора за обществената поръчка - /публикувано 29.08.2017/

 Договор №201/17.06.2016 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 06.07.2016/

 Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 31.05.2016/

 Протокол №3/26.05.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 31.05.2016/

 Съобщение за оповестяване на ценовите оферти по обществената поръчка - /публикувано 19.05.2016/

 Протокол №2/18.05.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 31.05.2016/

 Протокол от 03.05.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 04.05.2016/

 Разяснение изх. № 9600-7-5/14.04.2016 г. във връзка с постъпило запитване - /публикувано 14.04.2016/

 Разяснение изх. № 9600-7-3/08.04.2016 г. във връзка с постъпило запитване - /публикувано 08.04.2016/

 


 Решение за откриване на процедурата

 Обявление

 Документация

 Технически проект - /неактивен от 31.08.2016/