Обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал"

 

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Решение за прекратяване на процедурата по възлагане на обществената поръчка - /публикувано 28.03.2016/

 


 Решение за откриване на процедура

 Обявление

 Документация