Обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Септември"

  • Печат

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Решение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка - /публикувано 16.05.2016/

 Разяснение изх. № 9600-5-9/05.05.2016 г. във връзка с постъпило запитване - /публикувано 05.05.2016/

 Разяснение изх. № 9600-5-8/05.05.2016 г. във връзка с постъпило запитване - /публикувано 05.05.2016/

 Решение за промяна на сроковете по процедурата - /публикувано 27.04.2016/

Разяснение изх. № 9600-5-4/02.04.2016 г. във връзка с постъпило запитване - /публикувано 02.04.2016/

 Решение за промяна в обявлението на условията за отваряне - /публикуван 01.04. 2016/

 


 Решение за откриване на процедурата

 Обявление

 Документация