Обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, тран

Обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности" 

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Обявление за възложена поръчка - /публикувано 06.07.2016/ 

 Договор №190/07.06.2016 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 24.06.2016/

 Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 31.05.2016/

 Протокол от 19.05.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 31.05.2016/ 

 Протокол от 05.05.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 09.05.2016/

 Протокол от 25.04.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 05.05.2016/

 


 Решение за откриване на процедурата

 Обявление

 Документация