Обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за общинските и социални заведения на територията на община Септември"

 

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Обявление за възложена поръчка - /публикувано 21.10.2015/

 Договор №238/15.10.2015 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №4 - /публикуван 21.10.2015/

 Договор №230/05.10.2015 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №2 - /публикуван 06.10.2015/

 Договор №229/05.10.2015 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №1 - /публикуван 06.10.2015/

 Договор №227/28.09.2015 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №3 - /публикуван 28.09.2015/

 Съобщение относно освобождаване на гаранции за участие по обществената поръчка - /публикувано 17.09.2015/

Решение №1325/02.09.2015 за класиране на участниците в процедурата и определяне на изпълнител - /публикувано 02.09.2015/

 Протокол №3/01.09.2015 г. от работата на комисията по процедурата за избор на изпълнител - /публикувани 02.09.2015/

Уведомление за публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници - /публикувано 25.08.2015/

 Протокол №2/25.08.2015 г. от работата на комисията по процедурата за избор на изпълнител - /публикувани 25.08.2015/

 Протоколи №1.1/23.07.2015 г. и №1.2/07.08.2015 г. от работата на комисията по процедурата за избор на изпълнител - /публикувани 13.08.2015/

 Разяснения изх. №96-00-9-3/13.07.2015 г. на постъпили въпроси - /публикувани 13.07.2015/

 


 

 Решение за откриване на процедурата

 Обявление

 Документация