Обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, почистване, поддържане на чистотата и озеленените територии, включително паркове и градини, алейни насаждения и дървесна растителност на територията на община Септември"

 

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Протокол №5/30.09.2015 г. от работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществената поръчка - /публикуван 29.10.2015/

 Решение за прекратяване на обществената поръчка - /публикувано 28.10.2015/

 Протокол №4/10.09.2015 г. от работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществената поръчка - /публикуван 11.09.2015/ 

 Протокол №3/10.09.2015 г. от работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществената поръчка - /публикуван 11.09.2015/ 

Уведомление за публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници по процедурата - /публикувано 27.08.2015/

 Протокол №2/27.08.2015 г. от работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществената поръчка - /публикуван 27.08.2015/

 Протокол №1/10.07.2015 г. от работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществената поръчка - /публикуван 10.07.2015/

 Решение за промяна на процедурата - /публикувано 15.06.2015/

 Определение №454/27.05.2015 г. на Комисията за защита на конкуренцията - /публикувано 29.05.2015/

 Информация за хода на процедурата при производство по обжалване - /публикувана 19.05.2015/

 Отговори на постъпили запитвания изх. №2600-331-1/27.04.2015 г.

 


 Решение за откриване на процедурата

 Обявление

 Документация от 20.04.2015