Обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, почистване, поддържане на чистотата и озеленените територии, вкл. паркове и градини, алейни насаждения и дървесна растителност на територията на община Септември"

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Решение за прекратяване на процедурата по възлагане на обществената поръчка - /публикувано 03.04.2015/

 Информация за хода на процедурата при производство по обжалване - /публикувана 24.03.2015/

 


 Решение

 Обявление

 Документация от 26.02.2015 г.