Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за дейностите по информация и публичност по проекти осъществявани с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

 

Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9025227

Срок на валидност: 05.02.2014 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация