Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор №13-22-93/20.01.2014 "Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в Община Септември с помощта на надграждащи обучения", ОПАК 2007-2013, подпр. 2.2

 

Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществените поръчки е: 9027632

Срок на валидност: 07.04.2014 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация