Обществена поръчка с предмет: "Рехабилитация на път PAZ 1205 /III-8402 - Виноградец - Церово/ - Славовица - Долно Вършило - /III-3704/ от км 6+670 до км 13+400"

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Информация за изпълнението на сключения договора по обществената поръчка - /публикувана 03.02.2015/

 Уведомление за публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници до процедурата - /публикувано 07.07.2014/

 


Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2014 г., 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите: 19.05.2014 г., 10:00 часа в сградата на Община Септември, ул. "Ал. Стамболийски" №37а

Приложения:

 Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

 Обявление

 Документация