Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Консултантски услуги за управление и отчитане на проект "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в община Септември - с. Виноградец, с. Карабунар, с. Бошуля, с. Ветрен дол и с. Семчиново"

 

Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е: 9029066

Срок на валидност: 19.05.2014 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация