Обществена поръчка с предмет: "Централно водоснабдяване на село Долно Вършило и вилна зона в местностите "Пражара" и "Андрея", община Септември - етап 1 и 2"

 

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Уведомление за публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници по процедурата за избор на изпълнител - /публикувано 28.07.2014/

 Разяснения №2600-516-1/12.06.2014 г. във връзка с постъпили въпроси - /публикувани 13.06.2014/

 Разяснения №2600-496-1/09.06.2014 г. във връзка с постъпили въпроси - /публикувани 09.06.2014/

 Разяснения №2600-490-1/03.06.2014 г. във връзка с постъпили въпроси - /публикувани 03.06.2014/

 


Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2014 г., 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите: 24.06.2014 г., 10:00 часа в сградата на Община Септември, ул. "Ал. Стамболийски" №37а

Приложения:

 Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

 Обявление

 Документация