Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Информация и публичност по проект "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в община Септември - с. Виноградец, с. Карабунар, с. Бошуля, с. Ветрен дол и с. Семчиново"

 

Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществените поръчки е: 9029336

Срок на валидност: 22.05.2014 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация