Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Извършване на функционален анализ, оптимизиране на структурата и осигуряване на организационното развитие за по-ефективно функциониране на администрацията на община Септември и провеждане на съпътстващи дейността обучения"

 

Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в портала на обществени поръчки е: 9029351

Срок на валидност: 22.05.2014 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация