Обществена поръчка с предмет: "Благоустрояване на улици в населени места от община Септември"

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Уведомление за публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници - /публикувано 11.07.2014/

 


 Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2014 г., 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите: 27.06.2014 г., 10:00 часа в сградата на Община Септември, ул. "Ал. Стамболийски" №37а

Приложения:

 Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

 Обявление

 Документация