Обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на СМР на обект "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в община Септември - с. Виноградец, с. Карабунар, с. Бошуля, с. Ветрен дол и с. Семчиново"

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Информация за освобождаване на гаранция за участие на "Гелак" ООД - /публикувана 30.10.2014/

 Договор №VVM-S/29.10.2014 г. за изпълнение на обществената поръчка - /публикуван 30.10.2014/

 Информация за освобождаване на гаранции за участие - /публикувана 14.10.2014/

 Решение №1350/26.09.2014 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 29.09.2014/

 Уведомление за публично отваряне и оповестяване на ценови оферти на допуснатите участници - /публикувано 15.09.2014/

 Разяснения №2600-652-1/11.07.2014 г. във връзка с постъпили въпроси - /публикувани 11.07.2014/

 Разяснения №2600-612-1/07.07.2014 г. във връзка с постъпили въпроси - /публикувани 07.07.2014/

 Разяснения №2600-611-1/02.07.2014 г. във връзка с постъпили въпроси - /публикувани 02.07.2014/

 Разяснения №2600-597-1/01.07.2014 г. във връзка с постъпили въпроси - /публикувани 01.07.2014/

 


Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2014 г., 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите: 25.07.2014 г., 10:00 часа в сградата на Община Септември, ул. "Ал. Стамболийски" № 37а

Приложения:

 Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

 Обявление

Документация:

 Част 1

 Част 2

 Част 3

 Част 4

 Част 5

 Част 6