Обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в община Септември - с. Виноградец, с. Карабунар, с. Бошуля, с. Ветрен дол и с. Семчиново"

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Договор №VVM-U4/08.12.2014 г. за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в община Септември - с. Виноградец, с. Карабунар, с. Бошуля, с. Ветрен дол и с. Семчиново" - /публикуван 08.12.2014/

 Информация за освобождаване на гаранция за участие на "Пловдивинвест" АД - /публикувана 04.11.2014/

 Решение №1447/20.10.2014 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 20.10.2014/

 Уведомление за публично отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници - /публикувано 26.09.2014/

 Разяснения №2600-669-1/16.07.2014 г. във връзка с постъпили въпроси - /публикувани 17.07.2014/

 


Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2014 г., 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите: 28.07.2014 г., 10:00 часа в сградата на Община Септември, ул. "Ал. Стамболийски" №37а

Приложения:

 Решение за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка

 Обявление

Документация:

 Част 1 

 Част 2

 Част 3

 Част 4

 Част 5

 Част 6