Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Информация и публичност по проект "ПСОВ с капацитет 330 еквивалент жители на с. Карабунар общ. Септември"

Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществените поръчки е: 9030756

Срок на валидност: 26.06.2014 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация