Обществена поръчка с предмет: "Ремонт на път IV-80322 с. Славовица - гр. Ветрен от км 1+000 до км 5+354.327 Община Септември"

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Информация за изпълнението на сключения договор - /публикувана 16.02.2015/

 Уведомление за публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници - /публикувано 30.07.2014/

 


Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2014 г., 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите: 29.07.2014 г., 10:00 часа в сградата на Община Септември, ул. "Ал. Стамболийски" №37а

Приложение:

 Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

 Обявление

 Документация