Обществена поръчка с предмет: "Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при изпълнението на проект "Доставка и монтаж на модулна ПСОВ с еквивалент 330 еквивалент жители и изграждане на заустващ колектор"

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Договор №PSOV-K-U2/06.10.2014 г. за изпълнение на обществената поръчка - /публикуван 07.10.2014/

 Решение №1308/19.09.2014 г. за класиране на участниците в процедурата за избор на изпълнител - /публикувано 19.09.2014/

 Уведомление за публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници по процедурата за избор на изпълнител - /публикувано 16.09.2014/

 Разяснения във връзка с открита процедура по реда на ЗОП с предмет: "Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при изпълнениета на проект "Доставка и монтаж на модулна ПСОВ с еквивалент 330 еквивалент жители и изграждане на заустващ колектор" - /публикувани 12.08.2014/

 


Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2014 г., 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите: 19.08.2014 г., 10:00 часа в сградата на Община Септември, ул. "Ал. Стамболийски" №37а

Приложения:

 Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

 Обявление

 Документация

 Проекти ПСОВ Карабунар