Обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на модулна ПСОВ с еквивалент 330 еквивалент жители и изграждане на заустващ колектор"

 

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Договор №PSOV-K-S1/27.10.2014 г. за изпълнение на обществената поръчка - /публикуван 27.10.2014/

 Решение №1361/29.09.2014 г. за класиране на участниците в процедурата за избор на изпълнител - /публикувано 29.09.2014/

 Уведомление за публично отваряне и оповестяване на ценови оферти на допуснатите участници - /публикувано 26.09.2014/

 Разяснения във връзка с постъпили въпроси по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: "Доставка и монтаж на модулна ПСОВ с еквивалент 330 еквивалент жители и изграждане на заустващ колектор" - /публикувани 31.07.2014/

 


Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2014 г., 17:00 часа

Дата на отваряне на офертите: 18.08.2014 г., 10:00 часа в сградата на Община Септември, ул. "Ал. Стамболийски" № 37а

Приложения:

 Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

 Обявление

 Документация

 Проекти ПСОВ Карабунар