Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на допълнителни видове и количества СМР за: Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0017

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Разяснение от 30.06.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 30.06.2020/

Разяснение от 29.06.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 29.06.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 983439

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 983442

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 18.06.2020/