Обществена поръчка с предмет: „Доставка на Контейнери 1100 л - тип „Бобър“ горещо поцинковани с обли капаци”

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0016

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 982634

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 982641

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 18.06.2020/