Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортни площадки в населени места на територията на община Септември” с 3 (три) обособени позиции

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0008

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Разяснение №2/01.04.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 01.04.2020/

Разяснение №1/25.03.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 25.03.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 965789

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 965791

Документация

Технически проекти

ЕЕДОП - /публикуван 18.03.2020/