Обществена поръчка с предмет: „Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение находящи се в УПИ XXXIV- За площад, в квартал 187 по плана на гр. Септември”

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0007

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 964185

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 964188

Документация

Технически проект

ЕЕДОП - /публикуван 16.03.2020/