Обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонт по пътна и улична мрежа за обекти от капиталовата програма на община Септември”

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2020-0006

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Разяснение №1/24.03.2020 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 24.03.2020/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 964172

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 964174

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 16.03.2020/