Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Серафим Янакиев Червенко - 1933", находящо се в УПИ IX - за читалище, кв. 46 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември"

 

Актуално състояние на обявата: изтекла

Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП


 

Решение №4/19.11.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации - /публикувано 26.11.2018/

Протокол от дейността на комисията със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти - /публикуван 26.11.2018/

Оферта от "ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - /публикувана 26.11.2018/

Оферта от "ЕЛИСТА" ООД - /публикувана 26.11.2018/

Оферта от "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ПЕЩЕРА" ЕООД - /публикувана 26.11.2018/

Обява за удължаване срока за събиране на оферти - /публикувана 06.11.2018/

 


 

Обява за събиране на оферти

Техническа спецификация

Декларация за информираност на оферентите - /публикувана 06.11.2018/