Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0012

Вид на процедурата: Открита процедура


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 31.10.2018/

Договор №208/30.10.2018 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 31.10.2018/

Решение №19/01.10.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикуван 02.10.2018/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 02.10.2018/

Протокол №3.1/28.09.2018 г. от дейността на комисията - /публикуван 02.10.2018/

Протокол №3/19.09.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори пликовете с предложените ценови параметри, разгледа и оцени ценовите предложения, както и класира допуснатите до класиране участници - /публикуван 19.09.2018/

Протокол №2/10.09.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори и разгледа допълнително представени документи относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както и да разгледа техническите предложения в подадените оферти - /публикуван 19.09.2018/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 11.09.2018/

Протокол №1/21.08.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор - /публикуван 22.08.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 855390

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 855392

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 09.07.2018/