Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изграждане на спортна инфраструктура находяща се в УПИ I - За спорт и отдих в квартал 116 по плана на гр. Септември, общ. Септември"

  • Печат

Актуално състояние на обявата: изтекла

Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП


 

Решение №1/09.07.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации - /публикувана 10.07.2018/

Протокол от дейността на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти - /публикувана 10.07.2018/

Оферта от "Пътно поддържане - Пещера" ЕООД - /публикувана 10.07.2018/

Оферта от "Делчев Инженеринг" ЕООД - /публикувана 10.07.2018/

Оферта от "Елиста" ООД - /публикувана 10.07.2018/

 


 

Обява за събиране на оферти

Документация