Обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: „Реконструкция и рехабилитация на ул."Еледжик" в гр. Септември, община Септември"

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Договор №116/28.05.2018 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 30.05.2018/

Протокол за утвърждаване на работата на комисията - /публикуван 11.05.2018/

Протокол от дейността на комисията със задача да получи, разгледа и оцени постъпилите оферти - /публикувано 11.05.2018/

Информация за удължаване на първоначалния срока за получаване на оферти - /публикувана 02.05.2018/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Уникален номер в регистъра на АОП: 9074913

 Документация

Технически проект