Обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2017-0018

Вид на процедурата: Открита процедура


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 27.03.2018/

Договор №54/01.03.2018 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 07.03.2018/

Решение №3/25.01.2018 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 25.01.2018/

Доклад по чл. 106, ал. 6 от ЗОП за резултатите от работата на комисията - /публикуван 25.01.2018/

Протокол №3/24.01.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори ценовите оферти, разгледа и класира офертите, представени от допуснатите за отваряне на ценовите оферти участници - /публикуван 25.01.2018/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 19.01.2018/

Протокол №2/19.01.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори и разгледа допълнително представените документи, с които участниците следва да отстранят констатираните допуснати нередовности и/или установи липса на документи, да прецени съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на възложителя, както и разглежда и оцени техническите предложения на допуснатите до този етап участници - /публикуван 19.01.2018/

Протокол №1.1/11.01.2018 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 11.01.2018/

Протокол №1/02.01.2018 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 03.01.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 816089

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 816091

Документация