Обществена поръчка с предмет: “Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Септември - ул."Сараньово”

Актуално състояние на поръчката: прекратена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Споразумение за прекратяване №147/28.06.2019 г. на Договор №168/07.07.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикувано 05.07.2019/

 Договор №168/07.07.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 25.07.2017/

 Протокол от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 12.06.2017/

 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - /публикувана 06.06.2017/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - - Уникален номер в регистъра на АОП: 9064489

 Документация

 Технически проект