Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - ул. „Симеон Велики”

  • Печат

Актуално състояние на поръчката: прекратена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Споразумение за прекратяване №146/28.06.2019 г. на Договор №171/07.07.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикувано 05.07.2019/

 Договор №171/07.07.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 25.07.2017/

 Протокол №1/02.06.2017 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществената поръчка - /публикуван 05.06.2017/

 Разяснение №1/16.05.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществената поръчка - /публикувано 16.05.2017/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Уникален номер в регистъра на АОП: 9064151

 Документация

 Техническа проект