Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР.СЕПТЕМВРИ - УЛ."МИЛЕВИ СКАЛИ“

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

 Договор №172/07.07.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 25.07.2017/

 Протокол №1/29.05.2017 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 31.05.2017/

 Разяснение №1/16.05.2017 г. на постъпили въпроси по документацията за участие в обществената поръчка - /публикувано 16.05.2017/ 

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Уникален номер в регистъра на АОП: 9064113

 Документация

 Технически проект

 Количествена сметка