Обществена поръчка с предмет: „Премахване сгради на 28-класно училище, находящи се в УПИ IV – производство, търговия и услуги в кв. 116 по плана на гр. Септември, община Септември, Административна област Пазарджик”

Актуално състояние на поръчката: прекратена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Споразумение за прекратяване №143/28.06.2019 г. на Договор №173/11.07.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 05.07.2019/

Договор №173/11.07.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 19.09.2017/

 Протокол №1/23.05.2017 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществената поръчка - /публикуван 23.05.2017/

 Разяснение №1/10.05.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикуван 10.05.2017/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Уникален номер в регистъра на АОП: 9064048

Документация