Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР” за обект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: реконструкция и

  • Печат

Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР” за обект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул."България" от km 1+480 до km 2+568”

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

 Договор №143/02.06.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 25.07.2017/

Протокол №1.1/25.05.2017 г. от дейността на комисията по получаване, отваряне и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 26.05.2017/

 Протокол №1/15.05.2017 г. от дейността на комисията по получаване, отваряне и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 16.05.2017/

 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Уникален номер в регистъра на АОП: 9063994

 Документация