Обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически проект за обект: "Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 11,440 км. по улици в 9 броя населени места в Община Септември"

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2017-0006

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Договор №175/18.07.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 24.07.2017/

 Решение №7/06.06.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 06.06.2017/

 Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите  - /публикуван 06.06.2017/

 Протокол №3.1/06.06.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществената поръчка - /публикуван 06.06.2017/

 Протокол №2/25.05.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществената поръчка - /публикуван 06.06.2017/

 Протокол №3/30.05.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществената поръчка - /публикуван 30.05.2017/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка - /публикувано 25.05.2017/

 Протокол №1/16.05.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 16.05.2017/ 

 


 

 Решение за откриване на процедурата - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 782394

 Обявление - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки:

 Документация