Обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на графичен рентгенов апарат /рециклиран/ за нуждите на "Медицински център I - СЕПТЕМВРИ" ЕООД"

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Договор №1/12.05.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 12.05.2017/

 Решение №3/21.04.2017 г. за класиране на участниците и избор на изпълнител - /публикувано 21.04.2017/

 Протокол от 21.04.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществената поръчка - /публикуван 21.04.2017/

 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Уникален номер в регистъра на АОП: 9063216 - /публикувана 10.04.2017/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Уникален номер в регистъра на АОП: 9062916

 Документация