Обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и/или проектиране на общински пътища в населените места на община Септември”

Актуално състояние на поръчката: прекратена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2017-0005

Вид на процедурата: Открита процедура


 

Обявление към АОП за прекратяване на Договор №189/04.08.2017 г. - /публикувано 08.07.2019/

Споразумение за прекратяване №149/28.06.2019 г. на Договор №189/04.08.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикувано 05.07.2019/

Договор №189/04.08.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 21.08.2017/

 Съобщение до "ИН СИ БИЛД - ТН" ЕООД на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП - /публикувано 20.06.2017/

 Решение №5/23.05.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 23.05.2017/

 Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на постъпилите оферти по обществената поръчка - /публикуван 23.05.2017/

 Протокол №3.1/22.05.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществената поръчка - /публикуван 23.05.2017/

 Протокол №3/02.05.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществената поръчка - /публикуван 02.05.2017/

 Протокол №2/25.04.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществената поръчка - /публикуван 02.05.2017/

 Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка - /публикувано 25.04.2017/

 Протокол №1.1/25.04.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 25.04.2017/

 Протокол №1/05.04.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 10.04.2017/

 Разяснение №1/02.03.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 02.03.2017/

 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - /публикувано 27.02.2017/

 


 

 Решение за откриване на процедурата - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 772614

 Обявление - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 772616

 Документация