Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. „България” от км 1+480 до км 2+568”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2017-0004

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Договор №132/26.05.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 26.05.2017/

 Решение №3/07.04.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител - /публикувано 07.04.2017/

 Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите за участие в обществената поръчка - /публикуван 07.04.2017/

 Протокол №3/06.04.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 07.04.2017/

 Протокол №2/30.03.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 07.04.2017/

 Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка - /публикувано 03.04.2017/

 Протокол №1.1/29.03.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 03.04.2017/

 Протокол №1/16.03.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 17.03.2017/

 Разяснение №4/02.03.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 02.03.2017/

Разяснение №3/27.02.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 27.02.2017/

Разяснение №2/23.02.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 23.02.2017/

Разяснение №1/23.02.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 23.02.2017/

 


 

 Решение за откриване на процедурата - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 772021

 Обявление - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 772022

 Документация

 Технически проект