Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за подготовка на предварително (прединвестиционно) проучване за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

Актуално състояние на поръчката: прекратена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

 Съобщение за прекратяване възлагането на обществената поръчка - /публикувано 02.03.2017/

 Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 14.02.2017/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

 Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - - Уникален номер в регистъра на АОП: 9061035

 Документация

 Декларация - Образец №8