Обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически проект за обект: „Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 11,440 км. по улици в 9 броя населени места в Община Септември”"

Актуално състояние на поръчката: прекратена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2017-0003

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Решение №2/16.03.2017 г. за прекратяване на обществената поръчка - /публикувано 13.03.2017/ 

 


 

 Решение за откриване на процедурата - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 770136

 Обявление - - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 770140

 Документация